FYSIOTERAPIA

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon.

Fysioterapiassa tutkitaan/arvioidaan asiakkaan/potilaan liikunta- ja toimintakykyä sekä toiminnan rajoittuneisuutta eri menetelmin. Tutkimuksen ja testauksen sekä haastattelun perusteella tehdään hoitosuunnitelma.

Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, ohjaus/ neuvonta, manuaaliset käsittelyt, fysikaaliset hoidot ja apuvälinetarpeen arvio. Lisäksi fysioterapiaan kuuluvat erityisterapiat, kuten mm. lymfaterapia.

Asiakasta/potilasta ohjataan harjoittelemaan itsenäisesti ja ymmärtämään harjoittelun tarkoitus sekä motivoidaan olemaan aktiivinen osallistuja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyvässä fysioterapiakäytännössä yhdistyvät fysioterapeutin ammattitaito ja kokemukset terapian toteutuksesta sekä paras saatavilla oleva tutkimuksellinen tieto. Hyvillä käytännöillä taataan laadukas ja tuloksellinen fysioterapia.

Fysioterapiaan asiakkaat tulevat yleensä lääkärin määräämällä lähetteellä, jolloin hoidoista asiakas saa Kelan korvauksen.